Lille Heddinge Forsamlingshus 40907250
 

Forslag til nye vedtægter

 

Vedtægter for Lille Heddinge Forsamlingshus

 

 1. Foreningens navn

Lille Heddinge Forsamlingshus

 1. Hjemsted

Foreningen drives i egne lokaler på adressen Skørpingevej 5, 4673 Rødvig Stevns.

 1. Foreningens formål

Foreningens formål er at drive Lille Heddinge Forsamlingshus som møde- og samlingssted, herunder for foreningsaktiviteter og private sammenkomster.

Bestyrelsen fastlægger regler for udlejning af huset.

Foreningen har desuden til formål at varetage beboernes fælles nuværende og fremtidige interesser i området.

Foreningens arbejde er upolitisk

 1. Foreningens drift

Den nødvendige kapital til foreningens drift søges tilvejebragt ved blandt andet

 • salg af medlemskort,
 • udlejning af foreningens lokaler,
 • offentlige eller private tilskud,
 • indsamlinger,
 • arrangementer,
 • belåning.

Takster fastsættes af bestyrelsen med undtagen af medlemstakst, som fastsættes på den årlige generalforsamling.

Medlemskontingent, Lejeindtægter, sponsorater og øvrige fastlagte og indtægtsgivende aktiviteter fastsat af bestyrelsen

 1. Medlemskab

Alle med adresse i Lille Heddinge og omegn kan optages som medlemmer. Bestyrelsen kan dispensere herfor.

Alle betalende medlemmer over 18 år har stemmeret.

Alle, som støtter foreningens formål, kan optages i foreningen. Herunder bruger af huset. Bestyrelsen kan fastsætte rammer for denne gruppes stemmeret, for at sikke den lokale majoritet.

 1. Regnskabsår

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

Årsregnskabet skal foreligge færdigrevideret til sidste bestyrelsesmøde før den ordinære generalforsamling.

 1. Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 - 9 medlemmer valgt på generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger også 2 suppleanter til bestyrelsen, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

 1. Foreningens formue og gæld

Andel i formue

Medlemmerne har ingen andel i foreningens formue.

Gæld og hæftelse

Det er alene foreningens aktiver, der hæfter for dens forpligtelser. Hverken bestyrelse eller foreningens medlemmer hæfter personligt.

Salg og pantsætning af foreningens faste ejendom skal vedtages på en generalforsamling.

 1. Valgperioder

Bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen for en toårig periode med 3-9 medlemmer med maksimalt halvdelen på valg hvert år.

De 2 revisorer vælges for en toårig periode og afgår på skift.

Bestyrelsessuppleanter og revisorsuppleanter vælges for en etårig periode.

Alle betalende medlemmer over 18 år er valgbar, og genvalg er muligt.

Hvis et bestyrelsesmedlem eller en revisor udtræder uden for tur, indtræder suppleant indtil næste generalforsamling, hvor der afholdes valg hhv. suppleringsvalg for at få en fuld bestyrelse.

 1. Bestyrelsesposter

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

 1. Forretningsorden

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Ved bestyrelsesmøderne føres en protokol, der godkendes af alle deltagende bestyrelsesmedlemmer.

Beslutningsdygtighed

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Ved afstemninger i bestyrelsen kræves simpelt flertal, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende for forslagets vedtagelse.

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer finder det påkrævet.

Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Der holdes mindst fire årlige møder.

Udvalg

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at varetage konkrete opgaver. Bestyrelsen beslutter udvalgs opgaver og sammensætning.

 1. Generalforsamling

Afholdelse

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af første kvartal.

Indkaldelse

Indkaldelsen skal ske med mindst 21 dages varsel ved avertering på husets hjemmeside og øvrige sociale medier. Hvis muligt informeres medlemmer via e-mail.

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden i henhold til vedtægterne.

Forslag

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen

Forslag til vedtægtsændringer skal dog være indgivet skriftligt til formanden senest 3 uger før generalforsamlingen og offentliggøres på hjemmesiden senest 8 dage efter.

Afstemninger

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Hvis mindst et af de stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen ønsker skriftlig afstemning, skal dette respekteres.

Dagsorden

Ordinære generalforsamlinger afholdes med følgende dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Bestyrelsens beretning fremlægges til forsamlingens godkendelse.
 4. Kassereren fremlægger regnskabet til forsamlingens godkendelse.
 5. Kassereren fremlægger budgettet til forsamlingens godkendelse.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Indkomne forslag.
 8. Forslag fra bestyrelsen.
 9. Valg til bestyrelsen.
 10. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 11. Valg til revisorpost.
 12. Valg af revisorsuppleanter.
 13.  

Referat

Referat skal underskrives af dirigent og den efter valgte bestyrelse.

 1. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun vedtages når mindst 2/3 af de stemmeberettigede på generalforsamlingen stemmer herfor.


 

 1. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen eller mindst 60% af medlemmerne ytrer ønske herom. Indkaldelse skal ske med samme varsel og regler som en ordinær generalforsamling, og den skal indeholde dagsorden.

 1. Opløsning

Foreningen kan kun opløses, når det vedtages ved på to hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 21 dages mellemrum. Og det kræver 2/3 af medlemmerne stemmer for en opløsning eller 4/5 af de stemmeberettigede på generalforsamlingen.

Ved opløsning overgår foreningens aktiver til almennyttige formål i Lille Heddinge efter den sidste generalforsamlings beslutning.

 1. Tegningsregler

Foreningen tegnes af formand og kasserer og arbejde der kræver tinglysning skal tegning ske i forening.

Vedtagelse og ikrafttræden

Således vedtaget på generalforsamlingen den XX. marts 2024.

Tidligere vedtægter bortfalder fra denne dato.

 
nach oben